GM Pensioenfonds OFP

Brief aan de deelnemers

Geachte deelnemer,

Deze brief heeft tot doel u in te lichten over enkele nieuwigheden inzake het General Motors Pensioenfonds OFP (“GMP”).

In 2017 kondigde General Motors (samen met haar dochterondernemingen en filialen, “GM”) de verkoop aan van haar Vauxhall en Opel-activiteiten aan de Peugeot Groep (“PSA Groep”). Deze verkoop werd op 31 juli 2017 afgerond. GM heeft bijgevolg geen activiteiten of contactpersonen meer in België.

GM heeft de verplichtingen met betrekking tot de gepensioneerden en inactieve deelnemers (slapers) onder de GM pensioenplannen behouden. Dit wijzigt dus niets. De zetel van GMP is wel van Kontich naar Brussel overgebracht.  

Met het oog op bedrijfscontinuïteit en in het kader van de verkoop heeft GM een tijdelijke dienstverleningsovereenkomst gesloten met Opel België (nu onderdeel van PSA groep) voor de administratieve diensten van GMP. Het is voorzien dat deze loopt tot 31 januari 2019.

GMP heeft bovendien haar bestaande dienstverlener Conac (zoals hieronder omschreven) gemachtigd om u te helpen indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking uw pensioentoezeggingen. U kan Anja Vlaes van Conac contacteren via het volgende e-mailadres:  general.motors@conac.be, of via de directe lijn, Anja Vlaes: +32 (2) 210.50.92, of u kan een brief sturen naar het General Motors Pensioenfonds, de Lignestraat 11, 1000 Brussel.  

Conac levert al een aantal jaren verschillende administratieve diensten aan GMP en heeft bijgevolg toegang tot alle relevante persoonsgegevens om uw pensioen te beheren en vragen te beantwoorden.

Bovendien heeft GMP een nieuwe GMP-specifieke website ontworpen (www.GMPensioenfonds.be) met belangrijke algemene informatie inzake GMP, zoals:

  • Regels inzake de GM pensioenplannen
  • Wie contacteren in geval van vragen
  • De klachtenprocedure en het klachtenformulier
  • De GMP Privacyverklaring en alle toekomstige wijzigingen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens op u van toepassing, zoals omschreven in deze policy
  • Andere informatie om u op de hoogte en up-to-date te houden.

Zie verder ook Bijlage 1 bij deze brief betreffende twee nieuwe wetswijzigingen met betrekking tot uw rechten ten aanzien van GMP: (1) de wettelijk vereiste uitbetalingsdatum van de pensioentoezeggingen en (2) de GMP’s Privacyverklaring over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij hopen dat bovenstaande informatie nuttig is.

Met vriendelijke groeten,

Gustavo Vello
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Bijlage 1: Juridische update inzake pensioenrecht en GDPR Privacyverklaring

Uitbetalingsdatum pensioentoezeggingen

Wij wijzen erop dat uw pensioenreserves van rechtswege moeten worden uitbetaald op de wettelijke pensioenleeftijd. U zult zich wellicht herinneren dat sommige overgangsmaatregelen van toepassing zijn op deelnemers geboren vóór 1962; de volgende regels zijn van toepassing:

  • Geboren voor 1 januari 1959: vanaf 60
  • Geboren voor 1 januari 1960: vanaf 61
  • Geboren voor 1 januari 1961: vanaf 62
  • Geboren voor 1 januari 1962: vanaf 63
  • Geboren na 1 januari 1962: pensioenreserves zijn bij vervroegd pensioen opeisbaar vanaf 63 jaar indien een loopbaan van 42 jaar werd doorlopen.

Bijlage 2: GDPR: Privacyverklaring van GMP

De volledige privacyverklaring vindt u hier terug.