GM Pensioenfonds OFP

Gebruikersovereenkomst

1. Voorwerp

Deze website wordt beheerd door het GM Pensioenfonds OFP (hierna “GMP”) gevestigd te 1000 Brussel, de Lignesstraat 11.

De website is vrij toegankelijk en wordt aangeboden onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met deze gebruiksovereenkomst. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksovereenkomst, dient u de website onmiddellijk op eigen initiatief te verlaten. Het raadplegen van de website impliceert uw akkoord met deze gebruiksovereenkomst.

GMP behoudt zich het recht om deze gebruiksovereenkomst te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de op de website verstrekte informatie eigendom zijn en blijven van GMP. Niets van op de website mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GMP. GMP behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en de ter beschikking gestelde informatie.

Indien u de intellectuele rechten of andere rechten van GMP of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe GMP of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

3. Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de website, gaat u ermee akkoord dat u de website niet zal gebruiken voor een onrechtmatig doel of enig ander doel dat ingevolge deze gebruiksovereenkomst niet toegestaan is.

U mag de website niet gebruiken op een manier die aanleiding kan geven tot schade, storing, overbelasting, aantasting of verminderde efficiëntie van de website of op een wijze die het gebruik door anderen kan verstoren.

4. Aansprakelijkheid

GMP streeft ernaar de informatie op deze website voortdurend juist en actueel te houden. Hoewel deze informatie met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat GMP niet in voor de volledigheid, juistheid of actualisatie van de informatie op de website.

GMP behoudt zich het recht voor om deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. GMP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de veranderingen of de beëindiging van deze website.

Het is u toegestaan om uw eigen website een link aan te brengen naar de de website. GMP behoudt zich het recht voor om te allen tijde uw toegang tot de website en de daarmee verband houdende diensten of een gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen. In aansluiting daarop kan GMP de toegang tot deze website monitoren.

Aan de op de website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. GMP aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

5. Privacyregeling en bescherming van persoonlijke levenssfeer

GMP respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verwijzen naar de GMP-privacyverklaring op de website ter beschikking gesteld voor wat betreft het algemeen beleid van GMP op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming. In deze verklaring vindt u hoe uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt worden.

Wanneer u deze website bezoekt om informatie te vinden over GMP of haar diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. 

6. Toepasselijk recht

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met deze website.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.